Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky portálu BetterMinds.cz

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na uzavírání smluv a poskytování služeb prostřednictvím on-line portálu BetterMinds.cz umístěného na webovém rozhraní https://www.betterminds.cz/ podnikatele:

Ondřej Šmída, se sídlem Pod Morávií 1314/3, 742 21 Kopřivnice
IČ: 87580870
není plátcem DPH
zapsaný: v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Kopřivnice
Adresa pro doručování: Ondřej Šmída, Pod Morávií 1314/3, 742 21 Kopřivnice
Telefonní číslo: 725 837 961
Kontaktní e-mail: ondrej@betterminds.cz

jako provozovatelem webového rozhraní (nebo jen „provozovatelem“)


 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Dále v těchto obchodních podmínkách jsou používány některé níže definované pojmy:

 • členem klubu (nebo jenom „členem“) se rozumí osoba, která uhradila předplatné a byl jí aktivovaný účet, a to na dobu, po kterou trvá její předplatné;

 • partnerem je každá podnikající fyzická či právnická osoba, která nabízí poskytování slevy pro členy;

 • občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

 • obchodní podmínky jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky, které se vztahují na uzavírání smluv a poskytování služeb prostřednictvím webového rozhraní;

 • slevou se rozumí jakékoliv zvýhodnění, na které máte při čerpání zboží či služeb partnera jako člen klubu Betterminds.cz nárok;

 • služba je činnost provozovatele, která vám umožňuje přístup do klientské sekce webového rozhraní, kde jsou zveřejňovány především exkluzivní informace a souhrny o knihách, názory na jednotlivé knihy a slevy od našich partnerů;

 • smlouvou o předplatném (nebo jenom „smlouvou“) se rozumí smlouva uzavřená podle těchto obchodních podmínek, na jejímž základě jsou vám poskytnuty služby;

 • webovým rozhraním je rozhraní umístěné na adrese https://www.betterminds.cz/;

 • zákonem o ochraně spotřebitele se rozumí zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.​​ 

  1.2 Jaké služby poskytujeme?

Provozujeme internetový portál, jehož prostřednictvím zveřejňujeme členům exkluzivní informace a souhrny o knihách, názory na jednotlivé knihy a slevy od našich partnerů.

Upozorňujeme na to, že naše společnost není poskytovatelem služeb či zboží, které jsou předmětem slev. Jednotliví partneři jsou uvedeni vždy v popisu dané služby či zboží.

           1.3​​ Čím se řídí náš právní poměr?

Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:

 • těmito obchodními podmínkami, které vymezují naše vzájemná práva a povinnosti;

 • Zásadami ochrany osobních údajů, které upravují ochranu vašich osobních údajů;

 • podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy;

 • objednávkou a jejím přijetím z naší strany,

a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:

 • občanským zákoníkem;

 • zákonem o ochraně spotřebitele (pouze pokud jste spotřebitelem).

Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochran

1.4 Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami vyjadřujete při registraci.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat, a to vždy písemnou formou. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.


 

2. REGISTRACE NA WEBOVÉM ROZHRANÍ

2.1 Jak se můžete registrovat na webovém rozhraní?

Abyste mohli využívat webové rozhraní v plném rozsahu, je nutné se nejprve registrovat. Registrací prostřednictvím registračního formuláře na webovém rozhraní je založen uživatelský účet. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Neneseme odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit. V případě změn ve vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.

​2.2 K čemu uživatelský účet slouží a kdy mi bude zpřístupněn?

Uživatelský účet vám bude zpřístupněn po zaplacení předplatného. Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především využívat výhod člena klubu Betterminds.cz a provádět správu uživatelského účtu. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní.​

2.3 Kdy můžeme váš uživatelský účet zrušit?

Vezměte na vědomí, že máme právo váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto obchodních podmínek.

​2.4 Jak lze uživatelský účet zrušit?

   Pokud chcete svůj uživatelský účet zrušit, informujte nás a my jej smažeme. Pokud vám dosud nevypršelo předplatné, bude účet smazán neprodleně po skončení předplaceného období.


 

3. SMLOUVA O PŘEDPLATNÉM ​ 

3.1 Jak lze získat předplatné?

   Předplatné je placenou službou, kterou lze objednat prostřednictvím registračního formuláře. V případě prodlužování předplatného lze předplatné objednat prostřednictvím uživatelského účtu. Jednotlivé délky předplatného a cena jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní.

Na uvedenou e-mailovou adresu vám zašleme pokyny k provedení bezhotovostní platby prostřednictvím aplikace Go Pay. Případné další způsoby platby a případné poplatky spojené s některými způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní. Cena za měsíční/roční předplatné je vždy uvedena na webovém rozhraní. Cena je uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na náš Go Pay účet.

3.2 Informace o smlouvě o předplatném

  Smlouva o předplatném není uzavírána písemně; tvoří ji tyto obchodní podmínky a vaše objednávka předplatného.

Smlouva o předplatném je uzavřena okamžikem, kdy provedete úhradu ceny předplatného. O provedení úhrady budete informováni prostřednictvím uvedeného e-mailu nebo svého uživatelského účtu.

Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.

Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám, ale na vyžádání vám ji zašleme.

Jste-li spotřebitelem, máte právo na odstoupení od smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, a to do 14 dnů od uzavření smlouvy. Zaškrtnutím příslušné možnosti v registračním formuláři souhlasíte s tím, že vám členství bude aktivováno po uhrazení ceny předplatného. Vezměte na vědomí, že pokud došlo k aktivaci členství před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy na základě vašeho souhlasu, jste v případě odstoupení od smlouvy povinni uhradit nám v souladu s § 1834 občanského zákoníku poměrnou část ceny předplatného za využívání služeb do okamžiku odstoupení od smlouvy. Oznámení o odstoupení od smlouvy doporučujeme zaslat e-mailem.

​​3.3 Jak funguje úhrada předplatného?

Úhrada předplatného funguje na principu tzv. opakovaných plateb. Po provedení první platby za předplatné podle pokynů uvedených na webovém rozhraní budete požádáni o autorizaci nastavení platby. Poté bude platba probíhat vždy ve stejné výši, tj. 99Kč každý měsíc nebo 1068Kč každý rok, v intervalu dle Vaší volby, tj. každý měsíc ke stejnému dni v měsíci, nebo každý rok ke stejnému dni,  bez nutnosti zadávání dalších údajů z vaší strany.

Pokud budete chtít platby ukončit, můžete nás o tom informovat prostřednictvím našeho kontaktního e-mailu. Přijetí vašeho požadavku neprodleně potvrdíme. Platba za další měsíční předplatné se vám již strhávat nebude.

V případě, že po ukončení předplatného budete mít zájem o jeho znovuobnovení, je nutné provést novou autorizaci.

​​3.4 Jak dlouhé je předplacené období?

Délku předplatného si můžete vybrat v registračním formuláři, případně v uživatelském účtu při prodloužení předplatného.

​​3.5 Je možné požadovat vrácení předplatného?

Vezměte, prosíme, na vědomí, že již uhrazené předplatné nevracíme. Členem zůstáváte vždy do data, za které byla provedena poslední úhrada. Toto ustanovení se nepoužije, pokud odstupujete od smlouvy ve lhůtě 14 dní.


 

4. PODMÍNKY VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB

Pokud máte založený uživatelský účet a máte aktivované předplatné, můžete využívat výhody, které vám vaše členství přináší.

​​4.1 Jak můžete získat souhrny populárně naučných knih?

V uživatelském účtu vám budou zpřístupněny souhrny populárně naučných či jiných knih. Tyto souhrny můžete využívat pro svoji osobní potřebu. Obsah materiálů nesmíte kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli jinému účelu bez našeho souhlasu.

​​4.2 Jak můžete čerpat slevy?

Po zpřístupnění uživatelského účtu vám bude zpřístupněna sekce se slevami našich partnerů. Slevy budou poskytnuty zpravidla prostřednictvím unikátního kódu, který bude zpřístupněn v členské sekci. Unikátní kód zadáte při objednávce zboží u partnera a partner vám poskytne slevu. Přesné pokyny pro uplatnění slevy jsou uvedeny na webovém rozhraní.

Kupní či jiná smlouva, na kterou vám byla poskytnuta sleva skrze unikátní kód, je uzavírána vždy s třetí osobou – našim partnerem. Z tohoto důvodu neodpovídáme za vady zboží ani jiné závazky, které mezi vámi a třetí osobou provozující vybraný internetový obchod vzniknou.

​​4.3 Jak můžete vkládat příspěvky do diskuze?

Příspěvky můžete vkládat na webové rozhraní prostřednictvím svého uživatelského účtu nebo prostřednictvím svého facebookového profilu. Pokud přidáváte příspěvky prostřednictvím služby Facebook, podléhají příspěvky také podmínkám Facebooku.

Je zakázáno vkládat příspěvky, které:

 • zneužívají či omezují hospodářskou soutěž, a to zejména ve formě klamavé reklamy, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti, zlehčování, zakázané srovnávací reklamy, nebo jiného obdobného jednání;

 • poškozují nebo jsou způsobilé poškodit dobré jméno a pověst partnera či nás;

 • lze považovat za urážlivé, vulgární, xenofobní, hanobící rasu, národ či náboženské vyznání, a dále reference erotického či pornografického charakteru;

 • obsahují kontaktní informace na jinou osobu nebo údaje, jež mohou být považovány za osobní údaje;

 • obsahují adresy webových stránek nebo jiné reklamní informace;

 • jsou v rozporu s právním řádem České republiky nebo s dobrými mravy.

Vyhrazujeme si právo odstranit příspěvky, které uvedená pravidla porušují.

Bude-li na naší společnosti v souvislosti s obsahem referencí vymáhána náhrada škody nebo jiné újmy, finanční zadostiučinění, případně jiné obdobné plnění, zavazujete se v případě, že jste se dopustili porušení zákona či dobrých mravů, nahradit nám veškerou škodu, která nám v souvislosti s porušením vznikla.


 

5. REKLAMACE

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 a § 2099 až 2117 občanského zákoníku).

​​5.1 Jak reklamovat úhradu předplatného?

Pokud vám předplatné nebylo po provedení úhrady aktivováno, neprodleně nás kontaktujte prostřednictvím kontaktního e-mailu nebo telefonu, reklamace přijímáme také na adrese našeho sídla. Pro co nejrychlejší vyřízení reklamace doporučujeme přiložit doklad o provedení platby.

Pokud je reklamace oprávněná, neprodleně vám předplatné aktivujeme.

Reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů. O uplatnění a vyřízení reklamace vám vystavíme písemné potvrzení.

​​5.2 Jak reklamovat služby poskytované jednotlivými partnery?

Pokud dojde k tomu, že partner odmítá poskytnout i při předložení unikátního kódu slevu, nebo pokud má služba partnera jiné nedostatky, můžete nás kontaktovat prostřednictvím kontaktního e-mailu, telefonu nebo uživatelského účtu. Budeme vše řešit s partnerem tak aby byly služby partnerů poskytovány k vaší maximální spokojenosti. Pokud se rozhodnete reklamaci řešit přímo s partnerem, poskytneme vám při řešení maximální podporu.

​​5.3 Jaké máte další práva a povinnosti z vadného plnění?

V případě, že je služba dlouhodobě nedostupná (tj. déle než 3 pracovní dny v řadě), nebo služba nebo poskytované služby:

 • neodpovídají popisu uvedenému na webovém rozhraní,

 • neodpovídají popisu v komunikaci mezi námi vztahující se ke smlouvě,

 • nejsou poskytnuty v dohodnutém termínu,

 • nejsou poskytnuty s náležitou odborností a péčí,

máte práva z vadného plnění dle občanského zákoníku (zejména v souladu s § 1914 až 1925 občanského zákoníku).

Reklamaci uplatněte neprodleně po zjištění závady. Nejpozději lze vadu reklamovat do šesti měsíců ode dne poskytnutí služby.

V případě vadného plnění máte zejména právo na:

  • bezplatnou nápravu;

  • přiměřenou slevu z ceny;

  • odstoupení od smlouvy (pouze v případě, že nelze vadu odstranit a nelze-li pro ni službu řádně užívat).

Případná další práva vyplývající z platných právních předpisů nejsou tímto výčtem dotčena.

Doporučujeme reklamaci uplatnit e-mailem. Při uplatnění reklamace doporučujeme co nejpřesněji popsat, v čem závadu spatřujete, a jaký způsob vyřešení reklamace preferujete. Urychlí to postup reklamace.

Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám vystavíme písemné potvrzení.

V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace. Vezměte na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  6.1 Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti?

K poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

​​6.2 Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na příslušný živnostenský úřad nebo na Českou obchodní inspekci.

​​6.3 Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se zboží nebo služeb, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 06.07.2018